Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Latviešu

SIA “Mācību centrs plus”  ir noslēdzis 2016.gada 5.jūlijā  līgumu Nr.SKV-L-2016/515  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds


No 2016. gada līdz 2017. gada decembrim
"Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (apmācības) pakalpojumu 2017. gadā" Iepirkuma identifikācijas Nr. LRLM2017/28-3-03/07ESF.

No 2017. gada oktobra līdz šim brīdim
Lekciju/praktisko nodarbību pakalpojums ESF projektā „Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”, projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/027.

No 2017. gada jūnija līdz 2019. gada maijam
EMOTION - Tools for Effective Management of Emotions for the Baltic-Nordic Consortium of Adult Trainers, NORDPLUS ADULT Projekta Nr. NPAD-2017/10076.
Mērķis ir konsorcijā veikt kopīgu izstrādes darbu un izveidot rokasgrāmatu ar instrumentiem pieaugušo izglītotājiem, kas strādā ar sociālās riska ģimenēm, vardarbības upuriem, patvēruma meklētājiem, NEET (personas, kas nav nodarbinātas un neiegūst izglītību vai apmācību.) un citām nelabvēlīgā situācijā esošām grupām emocionālajā pārvaldībā.

No 2017. gada 2.oktobra līdz šim brīdim
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.
Mērķis: pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

No 2017. gada 1. jūnija līdz 2018.gada 31.augustam
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA 1) pieaugušo izglītības sektora projekts “Darba “ēnošana” un piedalīšanās apmācību kursos IKT jomā” Nr. 2017-1-LV01-KA104-035297.

No 2017.gada 29.maija līdz 2018.gada 31. augustam
ESF projekts “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001
Projekta mērķis ir veicināt ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā vai piemērotā izglītībā/apmācībā, mazinot sociālās atstumtības riskus. 

No 2016. gada 1. Jūnija līdz šim brīdim
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA 1) pieaugušo izglītības sektora projekts “Pasniedzēju kompetenču paaugstināšanas un attīstīšanas kursi”.
Projekta mērķi:
- uzlabot, modernizēt un internacionalizēt 2 esošo mācību programmu kvalitāti un izveidot 2 jaunās mācību programmas izmantojot pasniedzēju jauniegūtās zināšanas un kompetences;
- informēt mērķgrupas par mācību centra izglītības iespējām, pilnveidotām un jaunām mācību programmām, popularizējot mūsu mācību centru, lai piesaistītu vairāk apmācāmo (pieaugušo), izmantojot pasniedzējas jauniegūtās zināšanas un kompetences mārketinga jomā;
- paplašināt pieredzi un veidot sakarus ar Eiropas valstīm, pārņemot dažādas mācību metodes vai programmas.

No 2016. gada augusta līdz šim brīdim
ES Struktūrfondu projekts komersantu nodarbināto personu kvalifikācijas celšanas apmācībām;
Mērķis: Komersantu nodarbināto personu kvalifikācijas celšanas apmācības.

No 2015. janvāra līdz 2015. decembrim
LDTA un itSMF nozares komersantu apmācību partnerības projekts;
Mērķis: Iegūt papildu zināšanas un prasmes efektīvai sadarbībai projektu realizācijas gaitā un projektu vadībā IT pakalpojumu nodrošināšanai.

No 2015. g. līdz 2016. g.
Pašvaldību sociālo darba speciālistu apmācības projekts "Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (apmācības) pakalpojumu".
Mērķis: Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām.

2015.g.07. līdz 2015.g.09.
„Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguves organizēšana ieslodzījuma vietās” iepirkuma identifikācijas Nr. VIAA 2015/23 ESF”
Mērķis: Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana ieslodzītajām personām.

2015.g.07. līdz 15.07.2015.
Projekts „Atklāj sevī dabas pētnieku Daugavpilī”, aktivitāte „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” II kārta.
Mērķis: Veicināt Daugavpils pilsētas skolas vecuma bērnu izpratni par vides jautājumu nozīmi un pastāvošajām likumsakarībām, rosinot bērnos „videi draudzīgu” un ekoloģisku rīcību, sniedzot iespēju apgūt jaunas iemaņas un prasmes, kopīgi sadarbojoties.

2015.g.01. līdz 22.05.2015.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākums „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitāte „Arodapmācības” apakšaktivitāte „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana”.
Mērķis: Nodrošināt Latgales reģiona augkopības nozarē un lopkopības nozarē nodarbinātajiem pieejamu arodapmācību, veicinot viņu zināšanu, prasmju un kompetenču līmeņa paaugstināšanu, nodrošinot videi draudzīgas lauksaimniecības attīstību un ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanas metožu lietošanu reģionā.

2015.g.01. līdz 2016. gadam.
„Par psihologu pakalpojumu nodrošināšanu Valsts policijas struktūrvienību vajadzībām”.
Mērķis: Nodrošināt speciālistu, kas apmācīts psihologa darbam ar bērniem kriminālprocesā un piedalīšanos nepilngadīgās personas pratināšanā.

2014.g.09. līdz šim brīdim.
„Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem”.
Mērķis: Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem.

2014.g.08. līdz 15.05.2015.
„Lektoru moderatoru pakalpojumu nodrošināšana”.
Mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību, aktivizēt vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, pašvaldībām, augstākās izglītības iestādēm, zinātnes institūcijām un plānošanas reģionu, kā arī stiprināt pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības veicināšanas jomā.

2013.g.11. līdz 2015.g.
„Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumi” bezdarbniekiem un darba meklētājiem.
Mērķis: Semināru un kursu organizēšana bezdarbniekiem.

2013.g.09. līdz 2014.g.12.
“Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”.
Mērķis: Neformālās izglītības programmu īstenošana nodarbinātām personām.

2012.g.11. līdz šim brīdim.
„Neformālās izglītības programmu apguves īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem”.
Mērķis: Nodrošināt bezdarbniekiem un darba meklētājiem iespēju paaugstināt konkurētspēju un palielināt iespēju integrēties darba tirgū.

2012.g.11. līdz šim brīdim.
„Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas apguvei”.
Mērķis: Valsts valodas apmācības bezdarbniekiem un darba meklētājiem.

2012.g.08. līdz 2014.g.
Vieglās rūpniecības un saistīto nozaru uzņēmumu partnerības apmācību projekts.
Mērķis: Uzņēmumu darbinieku apmācību īstenošana.

2012.g.05. līdz 2014.g.
„Sporta sacensību organizēšana Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros”.
Mērķis: Organizēt sporta sacensības Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 projekta ELRI-130 „Promotion of Healthy Life-Style Organizing Sport Events in Latgale and Pskov Regions”.